భగవంతుడు నిరంతరం చైతన్యపరంగా విస్తరిస్తున్నాడు. ఈ చైతన్య విస్తరణ ప్రకంపనలు సృష్టి అంతా "లైట్ కోడ్స్" రూపంలో ప్రసరించబడుతున్నాయి.

Meditation Music

Advertisements

Tag Cloud